قوانین و مجازات جرم سرقت

انواع جرم سرقت 

 

سرقت يکي از جرایم کیفری میباشد که به مفهوم ربودن مال که متعلق به دیگری میباشد. آنچه از مفهوم بزه سرقت مشخص می‌گردد، اول اینکه مالیت داشتن مال مسروقه، بدین منظور که مال مسروقه باید دارای ارزش مالی باشد و بتوان در عرف جامعه آنرا مورد معامله قرار داد، دوم اینکه بدون رضایت صاحب مال سرقت انجام پذیرد. جرم سرقت باتوجه به شرایط تحقق آن شامل دو بخش 1-سرقت حدی 2-سرقت تعزیری می‌گردد.موسسه حقوقی مدافعان کبیر در تهران شما را در حل مشکلات حقوقیتان یاری می رساند با ما تماس بگیرید.

قوانین و مجازات جرم سرقت
سرقت تعزیری

 

بزه سرقت تعزیری به سرقتی گفته می‌شود که شرایط تحقق سرقت حدی را نداشته باشد، به بیان دیگر قانونگذار برای تبعیت از احکام فقهی بزه سرقت را دسته بندی نموده وبرای سرقت حدی بدون تغییر در نوع و میزان مجازات، از قوانین فقهی پیروی می‌نماید، ولیکن در صورتیکه بزه سرقت شرایط تحقق سرقت حدی را نداشته باشد قانونگذار آنرا سرقت تعزیری دانسته و مجازات آنرا باتوجه نوع و مکان سرقت به سرقت تعزیری ساده و سرقت تعزیری مشدد دسته بندی می‌نماید

 


انواع جرم سرقت 

 

سرقت يکي از جرایم کیفری میباشد که به مفهوم ربودن مال که متعلق به دیگری میباشد. آنچه از مفهوم بزه سرقت مشخص می‌گردد، اول اینکه مالیت داشتن مال مسروقه، بدین منظور که مال مسروقه باید دارای ارزش مالی باشد و بتوان در عرف جامعه آنرا مورد معامله قرار داد، دوم اینکه بدون رضایت صاحب مال سرقت انجام پذیرد. جرم سرقت باتوجه به شرایط تحقق آن شامل دو بخش 1-سرقت حدی 2-سرقت تعزیری می‌گردد.


سرقت تعزیری

 

بزه سرقت تعزیری به سرقتی گفته می‌شود که شرایط تحقق سرقت حدی را نداشته باشد، به بیان دیگر قانونگذار برای تبعیت از احکام فقهی بزه سرقت را دسته بندی نموده وبرای سرقت حدی بدون تغییر در نوع و میزان مجازات، از قوانین فقهی پیروی می‌نماید، ولیکن در صورتیکه بزه سرقت شرایط تحقق سرقت حدی را نداشته باشد قانونگذار آنرا سرقت تعزیری دانسته و مجازات آنرا باتوجه نوع و مکان سرقت به سرقت تعزیری ساده و سرقت تعزیری مشدد دسته بندی می‌نماید


سرقت تعزیری ساده

 

سرقت تعزیری ساده به این معنی می‌باشد که سرقت با حمل اسحله نباشد و یا اینکه سارق به هنگام شب مرتکب سرقت نشده باشد. بطور مثال سرقت طلا و یا هر چیز با ارزشی اگر همراه با خشونت و یا مسلحانه نباشد مطابق با ماده 661قانون مجازات اسلامی مجازات 3ماه و یک روز تا دو سال حبس در بر دارد. البته این مجازات با استناد به قانون کاهش مجازات حبس به نصف تقلیل یافته است.


سرقت تعزیری مشدد


سرقت تعزیری با مجازات مشدد به سرقتی گفته می‌شود که دارای یکسری شروط و ویژگی های خاص نسبت به سرقت ساده دارا میباشد. طبق ماده 651 قانون تعزیرات مرتکب به حبس 5تا 20 سال و تا 74ضربه شلاق محکوم می‌شود. حتی اگر ماهیت جرم ارتکابی دچار دگرگونی و مشدد شود، متهم به مجازات اعدام محکوم می‌گردد.
1_سرقت اسناد و دفاتر دولتی (مجازات 6تا2سال حبس)
2-سرقت در شب (مجازات 5تا15سال حبس و 74 ضربه شلاق)
3-سرقت مسلحانه (مجازات 3تا10سال حبس و 74ضربه شلاق)
4-بالا رفتن از دیوار و خودرا مامور دولت قلمداد کردن سرقت از محل مسکونی سرقت همراه با آزار و اذیت (مجازات 3تا10سال حبس و 74ضربه شلاق)
5-سرقت به اقتضای شغل سرقت در مناطق بحرانی (مجازات 1تا5 سال حبس و 74ضربه شلاق )

6-سرقت از اموال عمومی از جمله آب، برق، گاز... (مجازات 1تا5 سال حبس بعلاوه جبران خسارت‌ وارده و پرداخت جزای نقدی تا دو برابر خسارات وارده.)
7-سرقت توسط امانت دار (مجازات 3تا10 سال حبس)
8-سرقت از صحنه حادثه (مجازات 1تا7 سال حبس و 74ضربه شلاق) 
9-جیب بری (مجازات 1تا5 سال حبس و 74ضربه شلاق) 
10-سرقت اموال تاریخی و فرهنگی (مجازات 1تا5 سال حبس) 
11-سرقت پول و جواهر از بانک ها، صرافی ها، جواهر فروشی ها (مجازات حبس ابد) 
12_سرقت اسناد و دفاتر ثبت شده در نیروهای مسلح (مجازات 2تا10 سال حبس) 
13-سرقت توسط نظامیان سرقت اسله و مهمات متعلق به دولت(مجازات 2تا10 سال حبس)

سرقت تعزیری مشدد
پنج شرط تحقق سرقت با مجازات مشدد

 

مطابق با ماده 651قانون تعزیرات مصوب 1375پنج شرط تحقق سرقت تعزیری مشدد بشرح ذیل می باشد.

1-سرقت در شب واقع شده باشد.

2-سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.

3-یک یا چند نفر آنها حامل سلاح ظاهر یا مخفی بوده باشند.

 

تبصره الحاقی سال 1387منظور از سلاح مذکور


1-انواع اسلحه گرم از قبیل تفنگ و نارنک
2-انواع اسلحه سرد از قبیل قمه، شمشیر، کارد، چاقو، و پنجه بکس.
3-انواع اسلحه سرد جنگی از قبیل کاردهای سنگری،...
4-انواع اسلحه شکاری از قبیل تفنگهای ساچمه ای، تفنگهای مخصوص بیهوش کردن حیوانات، تفنگهای ویژه شکار آبزيان.

4-از دیدار بالا رفتن، یا حرز را شکست‌ یا کلید ساختگی بکار برده یا اینکه عنوان و لباس مستخدم دولت را بکار برده است. 

5-در ضمن سرقت کسی را مورد آزار و اذیت قرار داده باشد.


شرایط 14گانه تحقق سرقت حدی

 

سرقت حدی به این مفهموم می‌باشد که نوع و میزان مجازات در قانون مشخص و قابل تغییر نیست. بزه سرقت حدی از جمله جرایمی استکه ریشه در فقهه اسلامی دارد و برای تحقق آن ‌14شرط در فقهه و قانون پیش بینی شده، در صورت تحقق تمامی شروط، سرقت از نوع حدی میباشد و ماده268قانون مجازات مصوب 1392 به لزوم تمامی شروط تاکید می‌ورزد.
1-ربودن مال از حرز مناسب

2-شی مورد سرقت، شرعا و قانونا مالیت داشته باشد.

3-ارزش مال مسروقه در زمان خارج کردن از حرز 4/5نخود طلای مسکوک باشد

4-مرتکب جرم پدر یا جد پدری صاحب مال نباشید.

5-مال مورد سرقت شامل اموال عمومی، دولتی، وقف نباشد، به معنای دیگر مال مسروقه میباییتعاز اموال خصوصی باشد.

6-سرقت در زمانی که قحطی بر جامعه حاکم است اتفاق نیفتاده باشد.

7-صاحب مال اقدام به شکایت از سارق به مراجع قضایی کرده باشد.

8-صاحب مال قبل از اثبات جرم سارق را مورد عفو قرار نداده باشد.

9-مال مورد سرقت قبل از اثبات جرم در اختیار صاحب مال قرار نگرفته باشد.

10-مال مورد سرقت قبل از اثبات جرم به مالکیت مالک در نیامده باشد.

11-مال سرقتی از اموال غصبی و یا سرقتی نباشد.

12هتک حرز و سرقت باید مخفیانه باشد.

13_سارق می‌بایست اقدام به هتک حرز نماید. مثال شکستن قفل گاوصندوق 

14-سارق می‌بایست مال را از حرز خارج نماید.


کیف قاپی چیست

 

همانطور که سابق بر این گفته شد، اگر سرقت تمامی شروط 14گانه حدی را نداشته باشد، سرقت تعزیری نامیده می شود، کیف قاپی و یا جیب بری همان سرقت تعزیری میباشد که با توجه به طریقه سرقت، قانونگذار به حمایت از جامعه برای اینگونه از سرقت ها مجازات مشدد مطابق با ماده 257قانون مجازات اسلامی (مجازات 1تا5 سال حبس و 74ضربه شلاق) تعیین نموده است.

 سرقت تعزیری
آدم ربایی و فرق آن با جرم سرقت چیست؟

 

منظور از آدم ربایی جابجایی غیر قانونی و بازداشت کردن یک فرد بدون رضایت وی با استفاده از زور و یا فریفتن میباشد. قانونگذار. آدم ربایی، عنوان جزایی جداگانه برای خود دارد و سرقت نامیده نمی‌شود. همانطور که مستحظر هستید در تعریف سرقت گفته شد شی مورد سرقت باید مالیت داشته باشد، پس این نتیجه را می گیریم که موضوع آدم ربایی انسان است و موضوع سرقت مال.

عنوان با فونت تیتر

برای مشاوره و گرفتن راهکار و حل مشکلتان همین الان تماس بگیرید
​​​​​​

تماس بگیرید
سبد خرید

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش